Vedtektene for fotoklubben ble endret under årsmøtet 26. januar 2023. Endringene var en følge av styrets forslag til vedtak i saker på saklista. Endringene innebærer at alle medlemmer må oppgi sin status. Nye må gjøre det ved innmelding, og eksisterende medlemmer må sende inn opplysninger om fødselsdato, og de som mottar uførepensjon må opplyse om det.

Her er kort forklart de vedtatte endringene, og så kan du lese vedtektene i sin helhet, ved å bruke linken nederst i artikkelen eller bruke menyen; Om > Vedtekter.

Paragraf 3

"honnør/personer som fyller 67 i løpet av året" skal nå betale kontingent på linje med ungdom og familiemedlem i samme husstand. Under begrepet honnør kommer personer som er uførepensjonister.

Paragraf 4

Det er ikke lenger bare lederen i styret som får godtgjørelse. Også andre med tillitsverv eller nøkkeloppgaver skal få. "Årsmøtet fastset godtgjersle til medlemmer som fungerer i tillitsverv eller personar utpeika av styret til nøkkeloppgåver i klubben."

Paragraf 5

Her er en mindre justering, slik at vedtekene er i tråd med slik praksisen er. Styret kan: "og inngå avtaler om løysing av særskilde oppgåver."

Paragraf 6

Valnemnda er nå styrket, og utvidet til 3 medlemmer. Reglene for valg er justert på dette punktet. Hvert medlem fungerer i tre år, og en står på valg hvert år.  "Leiaren blir valt for eitt år. Resten av styret vert valt for 2 år. Valkomiteen på 3 medlemmer blir valt for 3 år, og ein står på val kvart år."

Endringene ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Her kan du lese vedtektene i sin helhet: https://skodjefotoklubb.no/informasjon/vedtekter-for-skodje-fotoklubb